REGULAMIN  KONCERTÓW

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy imprez organizowanych przez firmę Grupa Seraf Art & Marketing, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tarnowieckiej 54, 04-174 Warszawa, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w imprezach:

 1. Uczestnictwo w koncertach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.
 2. Na terenie imprezy i obiektu w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy.
 4. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania koncertu/imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

II. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo:- Odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego  zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.
  – W przypadku jeśli impreza ma charakter imprezy masowej, do przeprowadzenia kontroli osobistej przez zatrudnione służby porządkowe.
 3. Zabronione jest:
  – wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.
  – wnoszenie napojów alkoholowych , środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych.
  – wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje , jego elementy są niebezpieczne ( metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej.
  – całkowicie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.
  – Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika lub w najgorszym wypadku wyprowadzić.
  – Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami miejsc na posiadanych przez siebie biletach.
  – NIe ma możliwości zajmowania miejsc, na które nie nabyło się biletu.
  – Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.
  – Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nie posiadających aktualnych na daną imprezę identyfikatorów wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
  – obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
 4. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personalu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną.
 5. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.

III. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć,

1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.

2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu z terenu imprezy.

3. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być wykonywane wyłącznie trackie 3 pierwszych utworów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy, oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji. .

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress